جراحى هاى دندان هاى عقل و عقل نهفته
اكسپوز يا نمايان كردن دندان نيش نهفته جهت ارتودنسى
جراحى دندانهاى اضافه(مزيودنس)

جراحى هاى پيش پروتزى

این جراحی شامل، وستيبولوپلاستى و جراحى اپوليس فيشوراتوم می باشد.

جراحى دندانهاى نيش نهفته
جراحى ضايعات بافت نرم و سخت داخل دهان
فهرست