لوگوی دکتر مانی آرش راد
جراحى هاى دندان هاى عقل و عقل نهفته
لوگوی دکتر مانی آرش راد
اكسپوز يا نمايان كردن دندان نيش نهفته جهت ارتودنسى
لوگوی دکتر مانی آرش راد
جراحى دندانهاى اضافه(مزيودنس)
لوگوی دکتر مانی آرش راد

جراحى هاى پيش پروتزى

این جراحی شامل، وستيبولوپلاستى و جراحى اپوليس فيشوراتوم می باشد.

لوگوی دکتر مانی آرش راد
جراحى دندانهاى نيش نهفته
لوگوی دکتر مانی آرش راد
جراحى ضايعات بافت نرم و سخت داخل دهان
فهرست
Call Now Button